ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

1. INLEIDING Deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden (de “CGUV”) vormen de basis van de contractuele relatie tussen de klant en BeautyByMe, een vereenvoudigde naamloze vennootschap geregistreerd met RCS-nr. 837498377 Chartres waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 5bis avenue Marcel Proust - CS80062 - 28008 CHARTRES CEDEX Frankrijk, (hierna “BeautyMix”) en worden systematisch verzonden of geleverd aan elke klant (hierna de “Klant”) om hen in staat te stellen bestellingen te plaatsen voor producten die door BeautyMix worden verkocht. De CGUV zijn aanwezig op de website gepubliceerd door BeautyMix, namelijk: www.beautymix.fr (de "Site") en op de mobiele applicatie die beschikbaar is op de iOs- en Android-platforms (de "Mobiele applicatie"). BeautyMix is de totaaloplossing (ingrediënten + recepten + robot) die thuiscosmetica voor iedereen toegankelijk maakt. De CGUV zijn tegenstelbaar aan de Klant die erkent, door een daartoe voorzien vakje aan te vinken, ervan op de hoogte te zijn geweest en ze te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen. Door de CGUV te aanvaarden, doet de Klant uitdrukkelijk afstand van het recht zich te beroepen op eventuele algemene aankoopvoorwaarden. BeautyMix behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Ze zijn dan van toepassing zodra ze op de Site worden geplaatst. De nietigheid van een contractueel beding brengt niet de nietigheid van de CGUV met zich mee. De tijdelijke of definitieve niet-toepassing van een of meer clausules van de CGUV door BeautyMix vormt geen verzaking zijnerzijds van de andere clausules van de CGUV die hun effect blijven sorteren. De Site en de Mobiele Applicatie zijn in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor alle gebruikers van het internetnetwerk, behoudens onderbreking, al dan niet gepland, door BeautyMix of haar dienstverleners, met het oog op het onderhoud en/of de beveiliging ervan of in geval van overmacht of het bijwerken van de Site. BeautyMix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de Site en/of de Mobiele Applicatie.BeautyMix garandeert niet dat de Site en/of de Mobiele Applicatie vrij zal zijn van anomalieën, fouten of bugs, noch dat de Site en/of de Mobiele Applicatie storingsvrij of ononderbroken zal werken. BeautyMix kan in dit opzicht vrij en naar eigen goeddunken elke periode van onbeschikbaarheid van de Site en/of de Mobiele Applicatie of de inhoud ervan bepalen. BeautyMix kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor problemen met datatransmissie, verbinding of onbeschikbaarheid van het netwerk. BeautyMix behoudt zich het recht voor om de Site en/of de Mobiele Applicatie te wijzigen, te ontwikkelen en haar diensten te wijzigen en te ontwikkelen, zonder aanvaarding door de Klant of de gebruikers van de site.

2. PRODUCTEN EN PRIJZEN De producten zijn die verkocht door BeautyMix, op de Site en de Mobiele Applicatie en zijn bedoeld voor particulieren (de "Producten").
De Producten De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en BeautyMix verbindt zich ertoe haar best te doen om van elk Product een illustratieve foto te voorzien. Voor huishoudelijke apparaten zal een beschrijving met name de afmetingen bevatten en de gebruikershandleiding zal bij de bestelling worden verstrekt. De Klant erkent dat deze huishoudelijke apparaten bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik binnenshuis, ze waren niet bedoeld voor gebruik voor commerciële of professionele doeleinden. De apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) van wie de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten verminderd zijn, tenzij zij, via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, hebben kunnen profiteren van toezicht of voorafgaande instructies met betrekking tot het gebruik van huishoudelijke apparaten die door BeautyMix worden verkocht. Voor cosmetische ingrediënten zal een beschrijving met name de samenstelling van het Product en de verpakking ervan bevatten. De Klant moet op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen voor gebruik alvorens de Producten te gebruiken en deze na te leven. BeautyMix kan nietaansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van voorzorgsmaatregelen voor gebruik, hygiëne en veiligheid bij het gebruik van haar Producten. De Klant erkent dat het op de markt brengen van cosmetica onderworpen is aan strikte wettelijke voorschriften. BeautyMix kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten voor de vervaardiging van een cosmetisch product dat in Frankrijk of in het buitenland te koop zou worden aangeboden. De Klant erkent nauwgezet de tijd en methoden van bewaring van de bereidingen aangegeven op de door BeautyMix aangeboden recepten te moeten respecteren. Een visuele beschrijving van het Product via de foto die niet-conform zou blijken te zijn, kan op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van BeautyMix inhouden, wat de Klant uitdrukkelijk erkent. De verkoopprijzen, in overeenstemming met artikel L. 112-1 van de consumentenwet, worden voor elk van de producten in de elektronische catalogus aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen en worden netto berekend, zonder korting. De verkoopprijs van het Product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling. De Producten worden op de markt gebracht en geleverd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. BeautyMix kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het annuleren van een bestelling van een Product wegens uitputting van de voorraden.

3. BESTELLING, LEVERING EN BETALING Bestellingen kunnen alleen worden gedaan vanaf de BeautyMix Website en Mobiele Applicatie. De Klant kan de Producten die hij wenst te bestellen kiezen door ze aan zijn winkelmandje toe te voegen. Om te kunnen bestellen, krijgt de Klant de mogelijkheid om zich op de Site te identificeren of als gast te bestellen.
Voorafgaande identificatie Om een Bestelling te plaatsen, zoals deze term hieronder wordt gedefinieerd, heeft de Klant de mogelijkheid om zich op de Site te identificeren door zijn e-mailadres, naam, wachtwoord en geboortedatum in te voeren. Bij het aanmaken van zijn account dient de Klant zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij verstrekt. De Klant is verplicht zijn persoonlijke gegevens steeds bij te werken. In het geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan BeautyMix niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om de producten te leveren. Er wordt een bevestigingsmail naar de klant gestuurd om de aanmaak van zijn klantenaccount te bevestigen. BeautyMix kan het account van de klant op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken verwijderen. De Klant kan zijn lopende bestellingen en zijn facturen terugvinden in zijn online ruimte.
Procedure Nadat de Klant de gewenste Producten aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, na identificatie indien hij dat wenst, en na opgave van het facturatie- en leveringsadres, dient hij de CGUV te aanvaarden. Na aanvaarding van de CGUV kan de Klant overgaan tot betaling van zijn Bestelling via een dienstverlenerveilige betaling. De eventuele leverings- en transportkosten, met name voor het buitenland, worden vóór de validatie van de bestelling vermeld en bovendien gefactureerd. Het totale door de Klant verschuldigde of betaalde bedrag wordt aangegeven op de bevestigingspagina van de bestelling. Alle belastingen, vergoedingen, accijnzen of andere diensten die moeten worden betaald in toepassing van de Franse regelgeving of die van een importerend land of een transitland zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. BeautyMix behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, terwijl ze de Klant de toepassing van de prijs garandeert die van kracht is op de dag van de bestelling.
Betaling van de bestelling Betaling is verschuldigd wanneer de bestelling is geplaatst. De betaling gebeurt in euro's. De bestelling is onderworpen aan betaling met een creditcard. De creditcards die worden geaccepteerd zijn: Mastercard, CB, Visa. De prijs van de Bestelling wordt afgeschreven bij het bestellen van de Producten. In geval van niet-betaling wordt de verkoop automatisch ontbonden indien BeautyMix dit nodig acht, die in kort geding de teruggave van de Producten kan vragen, onverminderd eventuele andere schadevergoedingen. Alvorens op de knop "Doorgaan naar betaling" te klikken, heeft de Klant de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling eventueel te wijzigen. De bevestiging van de Bestelling houdt de aanvaarding in van de CGUV en vormt het contract. Aanvaarding van het aanbod door de Klant wordt, in overeenstemming met het klikproces, gevalideerd doorbevestiging van de bestelling. Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan aanvaarding door BeautyMix. BeautyMix behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om legitieme redenen en meer in het bijzonder als de hoeveelheden bestelde producten abnormaal hoog zijn voor klanten die consumenten zijn. De archivering van mededelingen, inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met artikel 1360 van het burgerlijk wetboek. Deze mededelingen, inkooporders en facturen kunnen worden voorgelegd als bewijs van het contract. De site is uitgerust met een online betalingsbeveiligingssysteem waarmee de klant de verzending van zijn bankgegevens kan versleutelen via Stripe of een andere beveiligde betalingsprovider. BeautyMix blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs en de Klant verbindt zich ertoe, zolang het eigendom niet aan hem wordt overgedragen, alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor een goede bewaring van de producten. Een factuur wordt opgesteld door BeautyMix en per e-mail aan de Klant meegedeeld op het e-mailadres dat is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling of via haar online klantengedeelte. Levering Levering betekent de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over de goederen. De levering vindt plaats in overeenstemming met de Bestelling door het Product na betaling aan de Klant te bezorgen op het postadres dat deze laatste in het kader van de Bestelling heeft opgegeven. De voorwaarden van delevering kan veranderen afhankelijk van de Bestelling en zal altijd worden aangegeven, evenals de bijbehorende prijs, indien van toepassing, vóór de validatie van de genoemde Bestelling. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven, maar zijn gebaseerd op de leverings- en transportmogelijkheden van BeautyMix of haar vervoerder. BeautyMix kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht.
De Klant verbindt zich ertoe om bij ontvangst de conformiteit van zijn bestelling te controleren. De Klant dient bij ontvangst de staat van de verpakking te controleren. De Klant dient een nauwkeurig en gemotiveerd voorbehoud (gedetailleerde beschrijving van de schade) op het ontvangstbewijs van de vervoerder te plaatsen. Als het onmogelijk is om de levering uit te voeren, als gevolg van een onjuist afleveradres of het niet ophalen door de Klant van zijn Bestelling op het afhaalpunt, kan er geen terugzending plaatsvinden en zal de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Bestelling door BeautyMix worden terugbetaald. In geval van overschrijding van de leveringstermijn kan de Klant de annulering van de verkoop vragen en binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na zijn verzoek daartoe de terugbetaling verkrijgen van de bedragen die hij bij de Bestelling heeft betaald. Niettegenstaande het voorgaande kan BeautyMix niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een vertraging in de levering, waarbij enkel terugbetaling van het Product door BeautyMix mogelijk is met uitsluiting van elke andere vorm van schadevergoeding. BeautyMix stuurt een e-mail ter bevestiging van de bestelling naarKlant op het opgegeven e-mailadres. BeautyMix behoudt zich het recht voor om de bestelling te blokkeren in het geval dat er een probleem wordt vastgesteld, zoals een wanbetaling, een ongeldig e-mailadres of een probleem. In geval van onbeschikbaarheid van een Product waarop de Bestelling betrekking heeft, zal BeautyMix de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. In geval van onbeschikbaarheid of vertraging van een Product, heeft de Klant de keuze tussen:

 • accepteren dat de Bestelling wordt gehandhaafd. BeautyMix zal een geschatte leveringsdatum meedelen aan de Klant. Deze vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding.
of
 • om de Bestelling te annuleren. De Bestelling komt dan te vervallen en wordt door BeautyMix vergoed. BeautyMix is niet bedoeld om haar Producten in grote hoeveelheden of aan professionals te verkopen.

4. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN Terugbetaling De Klant heeft een herroepingsrecht op de Bestelling gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het bestelde Product. Gedurende deze periode kan de Klant de Producten onbeschadigd, verpakt en met originele labels retourneren, zonder opgaaf van reden of boete. De Producten moeten intact en compleet geretourneerd worden en mogen niet geopend of gebruikt zijn. Alle producten kunnen worden herroepen, behalve die uitgesloten door artikel L. 221-28 van de consumentenwet, met inbegrip van in het bijzonder alle producten die ten behoeve van de klant zijn gepersonaliseerd en die snel kunnen bederven of vervallen, of schoonheidsproducten (cosmetische en make-upproducten) waarvan de verzegeling na levering is verbroken om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming. De Producten worden geretourneerd op kosten van de Klant. BeautyMix verbindt zich ertoe de Klant alle aan hem betaalde bedragen terug te betalen na ontvangst van het geretourneerde Product en na vaststelling dat dit zich in nieuwstaat bevindt. De terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling. Het retourneren van de Producten is de verantwoordelijkheid van de Klant en is voor zijn risico. Terugbetaling van een bestelling betaald met een cadeaukaart wordt automatisch terugbetaald als tegoed. In alle gevallen zijn de retourkosten voor rekening van BeautyMix indien het aan de Klant geleverde Product afwijkt van het bestelde Product of beschadigd is afgeleverd.
Specifieke zaakvan een niet-conform product In het geval dat het geleverde product niet conform is (productfout, defect, beschadigd of onvolledig product), kan de klant uiterlijk drie (3) kalenderdagen na ontvangst van het pakket van de vervoerder en/of BeautyMix een schriftelijk voorbehoud maken via e-mail op het volgende adres: contact@beautymix.fr of via het contactformulier door "Klantenservice" als onderwerp te selecteren. Een terugbetaling of omruiling, als het Product nog beschikbaar is, kan worden gemaakt voor elk niet-conform Product waarvoor de Klant binnen de aangegeven periode geldig heeft gereserveerd. Buiten deze periode is de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing zoals bepaald in de artikelen L. 217-1 en volgende van de Consumentenwet. Het niet-conforme Product zal dan worden vervangen of gerepareerd volgens de kostenmethoden voorzien door de Consumentenwet.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS BeautyMix begrijpt dat de bescherming van gegevens en privacy een probleem is voor alle internetgebruikers die de site bezoeken. BeautyMix verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de GDPR-regelgeving, uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen, dwz gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks als persoon kunnen identificeren. In het kader van de Bestelling beoogt BeautyMix de persoonsgegevens van de Klant te verzamelen. BeautyMix zet zich in om de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen. BeautyMix communiceert of verhandelt geen persoonlijke gegevens van klanten. In de Bestellingsfase op de Site stemt de Klant uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens die nodig zijn om de Bestellingen te plaatsen. De gegevens worden bewaard in een beveiligd computerbestand. De door BeautyMix verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld om de Bestelling uit te kunnen voeren. De verschillende persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, onder meer om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen.
In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, bekend als "Informatique et Libertés", en de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (RGPD), behoudens het bewijzen van uw identiteit, heeft elke klant, ongeacht zijn nationaliteit, het recht op toegang, wijziging en verwijdering van zijn gegevens oppersoonlijk karakter door contact op te nemen met BeautyMix via contact@beautymix.fr of op het postadres BeautyMix - 5bis avenue Marcel Proust - CS80062 - 28008 CHARTRES CEDEX Frankrijk. Elke Klant heeft ook het recht om een beperking van de verwerking van zijn gegevens te vragen en heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Voor de toepassing van deze clausule en in het bijzonder om de vertrouwelijkheid van de klantgegevens te waarborgen, heeft BeautyMix, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen op het volgende adres: contact@beautymix.fr of op het postadres BeautyMix - 5bis avenue Marcel Proust - CS80062 - 28008 CHARTRES CEDEX Frankrijk. In elk geval heeft elke klant het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL. Daarnaast houdt BeautyMix de bankgegevens van haar Klanten niet bij.

6. AANSPRAKELIJKHEID BeautyMix kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract, hetzij door schuld van de Klant, hetzij door een onoverkomelijk en onvoorzien feit van een derde partij bij het contract, hetzij door overmacht. In het geval dat zich een overmachtssituatie voordoet die de uitvoering van deze AV verhindert, zal BeautyMix de Klant hiervan binnen vijftien (15) dagen na het optreden van deze gebeurtenis schriftelijk op de hoogte stellen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis, naast die welke gewoonlijk worden aangehouden door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen, volledige of gedeeltelijke stakingen, uitsluitingen, rellen, boycots of andere acties van industriële aard of commerciële geschillen, onlusten, opstand, oorlog, terreurdaad, slecht weer, epidemie, blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, wijzigingen in wet- of regelgeving vormen van marketing, computerstoringen, blokkering van telecommunicatie en elk ander geval buiten de wil van BeautyMix en/of de Klant die de normale uitvoering van de contractuele relatie verhindert.
Alle verplichtingen van BeautyMix en de Klant worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder schadevergoeding. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, kan de betreffende transactie op verzoek van BeautyMix of de Klant worden beëindigd zonder enige vergoeding van beide zijden.

7. GARANTIES De Klant profiteert van de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen van de artikelen L.211-1 tot L.212-2 van het Wetboek van Consumentenrecht en de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Dus de klant:
- profiteert van een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om te handelen in gebreke van conformiteit van het Product,
- is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes (6) maanden na de levering van het Product,
- kan kiezen tussen het repareren of vervangen van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L217-9 van het consumentenwetboek.
Daarnaast kan de Klant ook beroep doen op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van de verkochte zaak, in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken stelt de Klant in staat om binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek een Product terug te betalen dat ongeschikt is gebleken voor het gebruik ervan. De garantie tegen verborgen gebreken stelt de Klant in staat om beschermd te worden tegen verborgen gebreken van het gekochte Product die het gebruik ervan verhinderen of zodanig aantasten dat de Klant het niet zou hebben gekocht. De Klant heeft dan de keuze tussen twee opties: het Product houden en een prijsvermindering vragen, of het Product terugsturen en terugbetaling vragen van de betaalde prijs, in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Om deze garanties te implementeren, moet het Productgeretourneerd, in originele staat, nieuw, ongedragen, in de originele verpakking en met originele labels, ongewassen, met de referenties van de oorspronkelijke Bestelling en een kopie van de klacht aan het hoofdkantoor van BeautyMix, na het verzenden van een e-mail met de reden voor de retourzending van het Product. De volgende wettelijke bepalingen worden in herinnering gebracht:
Kunst. L217-4 van de consumentencode: “De verkoper levert goederen die voldoen aan het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem contractueel is aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
Kunst. L217-5 van het consumentenwetboek: "Het goed beantwoordt aan de overeenkomst: 1° als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig goed wordt verwacht en, indien van toepassing (a) als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de eigenschappen heeft die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; (b) als het de eigenschappen heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2° Of als het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gewenst en onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht endie hij accepteerde. »
Kunst. L217-7 van de consumentencode: “De conformiteitsgebreken die binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen optreden, worden verondersteld te bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Voor tweedehands verkochte goederen is deze termijn vastgesteld op zes maanden. De verkoper kan dit vermoeden betwisten als het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het ingeroepen gebrek aan overeenstemming. »
Kunst. L217-8 van de consumentencode: “De koper heeft het recht om te eisen dat de goederen in overeenstemming zijn met het contract. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat hij kende of niet kon negeren toen hij contracteerde. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in de door hem geleverde materialen. »
Kunst. L217-9 van de consumentencode: “In het geval van een gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen reparatie en vervanging van het goed. De verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper als deze keuze een kennelijk onevenredige kost met zich meebrengt ten opzichte van de andere methode, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen. »
Kunst. L217-10 van de Consumentenwet: “Als reparatie en vervanging van het goed onmogelijk is, kan de koper het goed retourneren en de prijs terugkrijgen of het goed houden en een deel van de prijs terugkrijgen. Hij heeft dezelfde mogelijkheid: 1° indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing krachtens artikel L. 217-9 niet kan worden uitgevoerd binnen een maand na de klacht van de koper; 2° Of indien deze oplossing niet zonder grote overlast voor hem kan zijn gezien de aard van het goed en de bestemming die hij zoekt. De oplossing van de verkoop kan echter niet worden uitgesproken als het gebrek aan overeenstemming gering is. »
Kunst. L217-11 van de Consumentenwet: “De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 vindt plaats zonder kosten voor de koper. Deze zelfde bepalingen staan de toekenning van schadevergoeding niet in de weg. »
Kunst. L217-12 van de consumentencode: “De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar vanaf de levering van de goederen. »

Kunst. L217-13 van het consumentenwetboek: “De bepalingen van deze sectie ontnemen de koper niet het recht om de vordering uit te oefenen die voortvloeit uit de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek of enige andere door de wet erkende handeling van contractuele of buitencontractuele aard. »
Kunst. 1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ervan had geweten. »
Art.1642 BW: “De verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de koper zich heeft kunnen overtuigen. »
Kunst. 1643 van het Burgerlijk Wetboek: “Hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, zelfs als hij ze niet kende, tenzij hij in dit geval heeft bedongen dat hij tot geen enkele garantie gehouden zal zijn. »
Kunst. 1644 van het Burgerlijk Wetboek: "In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om de zaak terug te sturen ende prijs terugkrijgen, of de zaak houden en een deel van de prijs terugkrijgen. »
Kunst. 1646 van het Burgerlijk Wetboek: “Als de verkoper niet op de hoogte is van de gebreken van de zaak, hoeft hij alleen de prijs terug te betalen en de koper de kosten van de verkoop terug te betalen. »
Kunst. 1648 van het Burgerlijk Wetboek: “De vordering die voortvloeit uit verlossende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. (…)”

8. BEHEER VAN AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR Elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het huisvuil of in selectieve sorteerbakken worden gegooid om de verspreiding van stoffen in bepaalde apparaten te beperken. De klant heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met BeautyMix via e-mail: contact@beautymix.fr of op het postadres BeautyMix - 5bis avenue Marcel Proust - CS80062 - 28008 CHARTRES CEDEX Frankrijk, of hij wil dat BeautyMix zijn oude apparaat terugneemt. BeautyMix kan weigeren een apparaat terug te nemen als het een gezondheids- en veiligheidsrisico vormt. U kunt uw elektrische of elektronische apparatuur ook inleveren bij een recyclingcentrum dat vermeld staat op de volgende site: https://www.eco-systemes.fr.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM Alle elementen van de Site, en in het bijzonder alle grafische elementen, video's, foto's of teksten, zijn het exclusieve eigendom van BeautyMix. Het is de Klant en/of de gebruiker ten strengste verboden om enige reproductie, weergave of distributie, zelfs gedeeltelijk, uit te voeren van een bepaald element dat een integrerend deel uitmaakt van de Site. Elke reproductie is onderworpen aan de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van BeautyMix en in geval van delen op sociale netwerken of een ander medium, moet de gebruiker en/of de Klant BeautyMix vermelden. Het niet naleven van deze verplichting vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich meebrengt. Bijgevolg onthoudt de Klant en/of de gebruiker zich van elke handeling en elke handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk zou kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van BeautyMix. De Klant en/of de gebruiker draagt uitdrukkelijk en kosteloos over aan BeautyMix alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gebruikersinhoud (d.w.z. de gegevens die door de gebruiker en/of de Klant worden doorgegeven in het kader van het gebruik van de Site en/of de Mobiele Applicatie) en in het bijzonder het recht op reproductie, weergave en aanpassing, voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming.

10. DOOR BEAUTYMIX VOORGESTELDE RECEPTEN – GEBRUIKERSINHOUD Het is de gebruiker en/of de Klant verboden de door BeautyMix of haar gebruikers aangeboden recepten te reproduceren en er commercieel gebruik van te maken. De gebruiker, door zijn recept voor te stellen aan BeautyMix, garandeert dat dit recept, voor zover hij weet, niet afkomstig is uit een boek of een verzameling recepten, hij geeft BeautyMix toestemming om dit recept op de Site en/of de Mobiele Applicatie te verspreiden en te verspreiden, te publiceren en te reproduceren op elk medium. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud die hij online op de Site en/of de Mobiele Applicatie plaatst, evenals voor de teksten en/of meningen die hij formuleert. Hij verbindt zich ertoe dat deze gegevens de legitieme belangen van derden, wat deze ook mogen zijn, niet kunnen schaden. De gebruiker stemt ermee in de site of de mobiele applicatie niet te gebruiken voor het uploaden, verzenden, verzenden via e-mail of op enige andere manier van inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privacy van anderen, haatdragend, racistisch of anderszins aanstootgevend is. Als onderdeel van zijn bijdrage aan de inhoud van de Site of de Mobiele Applicatie, door middel van teksten, afbeeldingen of commentaren, is de gebruiker verplicht zich te houden aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. In geval van niet-naleving van de CGUV door een gebruiker, behoudt BeautyMix zich het recht voor om elke mening, elk recept of gebruikersinhoud te verwijderen of die het onderwerp zouden zijn van een melding door een derde partij. BeautyMix geeft geen garantie voor de resultaten van de op de Site gepubliceerde recepten/bereidingen.en/of de Mobiele Applicatie. BeautyMix kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout of weglating in een van haar bereidingen of in de recepten die door gebruikers worden aangeboden.

11. JURISDICTIE – GESCHIL – TAAL VAN DE CGUV Alle hierboven beschreven contractuele bepalingen worden beheerst door het Franse recht. Alle geschillen met betrekking tot de CGUV vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Er wordt ook aan herinnerd dat elke consument het recht heeft om vrij beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op een minnelijke schikking van het geschil tussen hem en een professional. Hiertoe garandeert BeautyMix de Klant het effectieve gebruik van een consumentenbemiddelingssysteem. Als zodanig nodigt BeautyMix de Klant uit om contact met hem op te nemen om een minnelijke schikking van elk conflict en een bevoegde bemiddelaar voor te stellen met het oog op bemiddeling tussen hen.
De Klant kan ook contact opnemen met het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie online is gezet op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ten slotte wordt eraan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt aangeboden om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.
Deze clausule is zelfs van toepassing in het geval van kort geding, incidentele vorderingen of meerdere gedaagden of garantieclaims, en ongeacht de betalingswijze en -voorwaarden, zonder dat eventuele clausules die bevoegdheid verlenen op de documenten van de Cliënten de toepassing van deze clausule kunnen verhinderen.
In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van de Consumentenwet bieden wij een apparaat voorbemiddeling van consumptie. De gekozen bemiddelingsentiteit is: CNPM - CONSUMENTENBEMIDDELING. In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op haar website: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM - MEDIATION - CONSUMPTION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond

TERUGSTUURBELEID

De Klant heeft een herroepingsrecht op de Bestelling gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het bestelde Product. Gedurende deze periode kan de Klant de Producten ongeopend en ongebruikt retourneren, zonder opgaaf van reden of boete.
De Producten moeten intact en compleet geretourneerd worden en mogen niet geopend of gebruikt zijn. Alle producten kunnen worden herroepen, behalve die uitgesloten door artikel L. 221-28 van de consumentenwet, met inbegrip van in het bijzonder alle producten die ten behoeve van de klant zijn gepersonaliseerd en die snel kunnen bederven of vervallen, of schoonheidsproducten (cosmetische en make-upproducten) waarvan de verzegeling na levering is verbroken om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming.

De Producten worden geretourneerd op kosten van de Klant. BeautyMix verbindt zich ertoe de Klant alle aan hem betaalde bedragen terug te betalen na ontvangst van het geretourneerde Product en na vaststelling dat dit zich in nieuwstaat bevindt. De terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

De Klant moet zijn herroepingsrecht uitoefenen:

 • ofwel door het hieronder voorgestelde herroepingsformulier naar behoren in te vullen en per post terug te sturen ter attentie van: BeautyMix Retourservice BEAUTYBYME
  Retourservice
  Carnotlaan 53
  Gebouw M2
  69250, Neuville-sur-Saône, Frankrijk
 • hetzij door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail op contact@beautymix.fr of via het contactformulier op de site door "Klantenservice" als onderwerp te selecteren.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de retourprocedure van het product door de Klant wordt gerespecteerd.
HERROEPINGSFORMULIER
BEAUTYBYME
Retourservice
Carnotlaan 53
Gebouw M2
69250, Neuville-sur-Saône, Frankrijk

Hierbij stel ik u op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het (de) hieronder vermelde product(en):
Besteld op:
Ontvangen op:
Bestellingsnummer :
Klantnaam :
Klant adres:
Handtekening van de klant:
Datum :